4. URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI KONCEPT

Ukupna potrebna površina zemljišta za realizaciju projekta je oko 1.200 hektara.
Urbanističko-arhitektonski koncept predviđa da centralni motiv čitavog kompleksa bude motiv desne ruke Sv. Jovana Krstitelja realizovan kao parterno rešenje u mozaiku. Ruka završava ispruženom šakom okrenutom ka nebu, a usmerenom ka istoku.

U kripti u katakombama ispod dlana izvedenog u mozaiku na površini kompleksa čuvala bi se ruka Sv. Jovana Krstitelja.

Napomena:
Sudbina i ostvarenje projekta "Hrama svehrišćanskog susretanja i pomirenja Sv. Jovan Krstitelj" može biti ali i ne mora biti povezana sa sudbinom ruke Sv. Jovana Krstitelja. Prirodno bi bilo da gde se god ovaj projekat realizuje ruka Sv. Jovana Krstitelja bude pohranjena i sačuvana u okviru takvog svehrišćanskog kompleksa.


Na ruci i oko nje, okrenuti prema Istoku u očekivanju Isusa Hrista, odnosno dolaska Nebeskog Jerusalima, bili bi izgrađeni objekti sledećim redom:

1. Na dlanu šake, u korenu prstiju, implantirana je slika zemaljskog Jerusalima, izvedena u mozaiku. Sa njegove zapadne strane nalaze se četiri polukružne kolonade stubova sa arhitravnim polukružnim gredama koje ih povezuju u celinu:

   -   Prva polukružna kolonada sa pet stubova simbolički predstavlja tri Rima (Rim- Vatikan, Konstantinopolj-Vaseljensku Pravoslavnu Crkvu i Moskvu-Rusku Pravoslavnu Crkvu), Jerusalimsku Patrijaršiju i crkvu domaćina-posrednika-onu Crkvu koja ponudi teritoriju pod svojom duhovnom jurisdikcijom (ako Bog da da se ovaj kompleks gradi u Srbiji i Crnoj Gori to će biti Srpska Pravoslavna Crkva).
   -   Druga polukružna kolonada sa sedam stubova predstavlja sedam biblijskih crkava poslednjih vremena: Efesku, Smiransku, Pergamsku, Tijatirsku, Sardsku, Filadelfijsku i Laodikijsku.
   -   Treća polukružna kolonada stubova (po računu autora 24 stuba) predstavlja ostale crkve utemeljivače ovog sakralnog kompleksa.
   -   Četvrta polukružna kolonada stubova (po računu autora 36 stubova) predstavlja kraljevske porodice i viteške redove.

Svi stubovi i arhitravne grede su istih dimenzija (dimenzije stubova: visina oko 12 m i prečnik 2 m, a visina arhitravne grede 2,5 m), različiti u materijalu, boji i simboličko-estetskom dizajnu. Na svakom stubu je uklesan istorijat onoga kome stub pripada: crkvi, kraljevskoj porodici, odnosno viteškom redu.

Prostor među kolonadama stubova predstavlja pod otvorenim nebom Hram susretanja i pomirenja na dlanu Sv. Jovana Krstitelja (kao što su sva živa bića u Božijoj ruci, tako su i svi Hrišćani simbolički na dlanu Sv. Jovana Krstitelja u očekivanju Drugog dolaska Hristovog), jer "Bog koji je stvorio svet i sve što je u njemu, on budući gospodar zemlje, ne živi u rukotvorenijem crkvama" (Djela svetijeh apostola 7,48).

2. Oko dlana na kome se nalaze slika zemaljskog Jerusalima i četiri polukruga stubova povezanih sa četiri arhitravne grede nalazi se Park susretanja i pomirenja pod otvorenim nebom. Enterijer Parka činili bi: parterno zelenilo, cvetne površine, srednje i visoko zelenilo, drvoredi, vodene površine, fontane i parkovski mobilijar (česme, klupe, kandelabri ......)

3. Iza četiri kolonade stubova, oko podlaktice ruke Sv. Jovana Krstitelja u tri veća polukruga na podjednakim rastojanjima raspoređeni su hramovi (svaki u svom specifičnom stilu od rotonde do bazilike) svih predviđenih crkava, a iza njih u četvrtom polukrugu kapele kraljevskih porodica i viteških redova (takođe svaka u svom stilu i obliku). Za svaki hram je predviđena parcela veličine u proseku 5.000 m2, neto površina hrama oko 300 m2 i visina vrha kupole-podnožje krsta oko 20 m, a za svaku kapelu upola manji gabarit objekta.

4. Iza četvrtog polukruga kapela u osovini podlaktice Sv. Jovana Krstitelja lociran je Polivalentni i informacioni centar za susretanje, kulturne i verske događaje i edukaciju, površine oko 25.000 m2, oblika rotonde spratnosti P + 2 (obodno).

5. Iza Polivalentnog centra su hoteli sa rezidencijama i pansionima. Predviđeno je da svi utemeljivači (crkve, kraljevsknje porodice i viteški redovi) imaju zasebne hotele za smeštaj vernika i turista. Površina parcele jednog hotela je od 15.000 m2 do 25.000 m2, oblik hotela podužni terasast, spratnost: ulazni deo P+3, srednji od P+4 do P+11, a najviši deo P+12. Gabariti hotela u osnovi: maksimum 30 h 80 m. U okviru kompleksa hotela predviđeni su i prostori za smeštaj crkvenih velikodostojnika, sveštenika i pomoćnog osoblja, sale za predavanja, prodavnice suvenira, ambulanta, pošta, banka, parkinzi za korisnike hotela i sl.

Posmatrano sa privrednog aspekta Kompleks će po veličini turističkih-smeštajnih kapaciteta (oko 36.000 kreveta) činiti snažan turistički centar, koji će moći prihvatiti dnevno oko 40 hiljada posetilaca, odnosno godišnje oko 15 miliona posetilaca !

Napomena:

Uži izbor optimalnih lokacija u Srbiji i Crnoj Gori, kao i širi izbor lokacija u Evropi, saobraćajnica, infrastrukturnih i zajedničkih objekata i hotelskih rešenja nalaze se u dokumentaciji autora projekta.Sl.2. Prostorni koncept sakralnog kompleksa "Hrama svehrišćanskog susretanja i pomirenja Sv. Jovan Krstitelj"Sl.3. Trodimenzionalni model kompleksa "Hrama svehrišćanskog susretanja i pomirenja Sv. Jovan Krstitelj"gore
dole