11. O AUTORU PROJEKTA

Rođen 1952 godine u Novom Sadu. Diplomirao na urbanističkom smeru Arhitektonskog fakulteta u Beogradu 1977 godine. Specijalizirao urbanizam na Univerzitetu PARIZ VIII u Sen-Deniju 1982/3 godine. Izabran u zvanje profesora na Međunarodnoj slovenskoj akademiji nauka, obrazovanja i umetnosti u Moskvi 1995 godine. Odlikovan medaljom Novog veka "Ko je ko" 2000 godine za "izuzetna dostignuća koja su obeležila naše živote u mnogim poljima" od strane Baronovog instituta "Ko je ko" iz Kalifornije, SAD.

Istraživač, teoretičar i praktičar prostornog planiranja, urbanizma, arhitekture, zaštite gradograditeljskog nasleđa, ekologije, futurologije i geostrateških projekata. Učesnik na tridesetak stručnih i naučnih simpozijuma jugoslovenskog, evropskog i svetskog nivoa sa svojim autorskim referatima. Saradnik i autor nekoliko desetina urbanističkih planova i projekata. Autor većeg broja članaka objavljenih u stručnoj i dnevnoj štampi. Autor knjiga: Projekti tolerancije-mondijalizam, ekumenizam i pravoslavlje, 1996 (trojezična); Prikriveno ime i nepoznati urbanološki rodopis Novog Sada, 1997; Može li zemljotres ugroziti sigurnost Novog Sada?, 1998; Etičko-ekološka poslanica kolegama arhitektama i urbanistima III milenijuma, 1999 (petojezična); Srbalbanopolis-grad pomirenja XXI veka, 2002 (četvorojezična; Idejni koncept Hrama svehrišćanskog susretanja i pomirenja Sv.Jovan Krstitelj, 2003 (dvojezična). Autor Karte kulturnih dobara Vojvodine (na srpskom i na engleskom), Kulturno-istorijske karte Sremskih Karlovaca (dvojezična) i Kulturno-istorijske karte dvoraca Vojvodine (dvojezična).

Zaštitar novosadskih trgova, grobalja i crkava. Borac za ekologiju i tvorac ideja biopolisa-modela zdravog, harmoničnog i poželjnog grada, olimpijapolisa-uravnoteženog grada nenasilnog mira, mudrapolisa-zavetnog grada pečata sa tolerišućim barijerama, asketopolisa-strategije samooganičavanja grada, Ekumenskih konaka kraj svetilišta Marija Snežna na Tekijama, strategije preživljavanja gradova u XXI veku, Fruške Gore kao treće Svete Gore i drugih.


Autor Vojislav Dević Ispred slike "Uspon i pad gradograđenja"gore
dole